تحصیلات حوزوی و تأثیر آن در اجرای وظایف نماینده مجلس

پرسش:

شما تحصیلات حوزوی هم در کنار تحصیلات دانشگاهی دارید، البته پرسشم این نیست که چرا لباس روحانیت نپوشیدید (هر چند خوشحال خواهم شد اگر دلیل تان خیلی شخصی نیست، آن را هم بفرمایید!) پرسش این است که به نظر شما:

  • این تحصیلات حوزوی در رأی آوردن شما تأثیر داشت؟
  • دانش حوزوی شما آیا کمکی به ایفای وظایف نمایندگی مجلس خواهد کرد؟

پاسخ:

در جواب پرسش اول: خیلی از اساتید و تحصیل کردگان و نخبگان حوزوی بوده اند که معمم نبوده اند. مانند مرحوم استاد ابوالقاسم گرجی که درجه اجتهادشان را از علمای نجف گرفته بودند. مرحوم استاد سید جعفر شهیدی، استاد حسن رحیم پور ازغدی. این ها اساتید و نخبگانی بودند و هستند که معمم نبوده اند و نیستند. 

در جواب پرسش دوم: تحصیلات حوزوی و کار و وظیفه نماینده مجلس صد در صد با هم ارتباط دارند. در نظام جمهوری اسلامی یکی از مبانی اصلی قانون اساسی ما فقه ما است. من به عنوان کسی که تحصیلات حوزوی دارم، قوانینی که در تضاد با فقه و تفکر اسلامی و قانون اساسی باشه، می تواند مورد نقد اینجانب قرار گیرد.