جلسه همفکری با نمایندگان ادوار شهرستان آستارا

دیدار صمیمی و دوستانه نماینده منتخب مردم محترم آستارا در دورۀ دهم مجلس شورای اسلامی جناب آقای ولی داداشی با نمایندگان اداور گذشته مجلس جهت همفکری و همیاری برای استفاده از تجربیات ایشان با حضور جنابان حاج  اسماعیل آهنی ،حاج حسن زحمتکش ، حاج فرهاد دلق پوش و حاج صفر نعیمی رز و روسای دفاتر و تنی چند از هیئت همراه نماینده منتخب صورت پذیرفت.