حمایت از استفاده انرژی های تجدیدپذیر

 

تدوین سیاست های تشویقی در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان. عملیاتی نمودن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سطح صنعتی بسیار حائز اهمیت است. تا به امروز در سطح صنعتی از انرژی های نو و تجدیدپذیر استفاده نشده. از همکاران عزیز خواهش می کنم به این ماده رای دهیم.