موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات

ماده ۲۴ لایحه احکام دائمی مربوط به قانون امور گمرکی برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات بجز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند ممنوع است.