تضمین دولتی در معاملات فاینانسی

اگر بخش خصوصی توانایی اجرای طرح را داشته باشد خودش توسط بانک عامل اقدام می کند و تضامین لازم را ارائه می کند. و اگر نداشته باشد، چرا دولت تضمین بخش خصوصی را بکند؟