باز گذاشتن دست دولت در طرح‌های عمرانی

دولت لایحه را با کار کارشناسی آورده است. باید برای کار کارشناسی و تخصصی ارزش قائل شویم. در مسائل عمرانی دست دولت را باید باز بگذاریم که طرح ها را بالاخره به سرانجام برساند. طرح ها اگر بماند تلنبار می شود و باعث رکود و تورم می شود.