ارائه خدمات به شهرک‌های صنعتی

ارائه خدمات به شهرک های صنعتی حذف تبصره مربوط به ماده شش، به نفع حمایت از محل های تولید و اشتغال زایی نیست.