توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور

اصل چهل و هشتم قانون اساسی صراحت دارد که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. این ماده ۱۰ کمک می کند که توزیع امکانات در کشور به صورت عادلانه باشد. به حذف رای ندهید.