مخالفت با محدود کردن مناطق آزاد

فلسفه تاسیس مناطق آزاد این است که بخش خصوصی در مناطق آزاد فعال شود و توسعه در تمام حوزه ها اتفاق بیفتد. ماد ۲۷ و تبصره های آن، مناطق آزاد را محدود کرده است و با اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض دارد.